Meso Italisht Online Falas - Mesimi 1 Alfabeti

Mesimi 1 Alfabeti i Gjuhes Italiane
Alfabeti italian

L'alfabeto italiano - alfabeti italian

Gjuha italiane ka 21 shkronja 16 bashkëtingëllore dhe 5 zanore.[Germa]   [Si shqiptohet]

a               a
b               bi
c               çi
d               di
e               e
f               ef-fe
g               xhi
h               ak-ka
i               i
l               el-le
m               em-me
n               en-ne
o               o
p               pi
q               ku
r               er-re
s               es-se
t               ti
u               u
v               vi, vu
z               xeta

Ne gjuhën italiane ekzistojnë dhe gërma ekstra për shkrimin e fjalëve të huaja këto janë

[Germa]     [Si shqiptohet]

j               i lungo
k               kapa
x               iks
w              dopjo vi
y               i grekoL'alfabeto italiano presenta 5 segni vocalici (a, e, i, o, u)
L'alfabeto italiano si serve di 16 consonanti: B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z.

2 commenti: